Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres robót obejmował następujące etapy:
palisada z pali CFA średnicy 800 mm w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Przemysłowej, gwoździe gruntowe dla wiaduktu nad ul. Piłsudskiego, wzmocnienie podłoża dla zabezpieczenia konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego w rejonie wiaduktu nad Al. Niepodległości
w zakresie pali jet-grouting średnicy 1300 mm, kotew gruntowych nośności  kN, belki żelbetowej, robót ziemnych.
Termin realizacji: kwiecień - sierpień 2014

Port Morski w Elblągu

Od listopada 2010 roku do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie Portu Morskiego w Elblągu w zakresie:
- ścianek z grodzic stalowych wbijanych dla umocnienia nabrzeża oraz mostu dolnego i górnego,
- kotew gruntowych,
- pali z rur stalowych fi 610x20 mm dla mostu górnego i dolnego.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

W ramach ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z robotami
towarzyszącymi. Nasz zakres obejmował:
- wbicie stałych ścianek szczelnych GU16-400 długości do 14m na odcinku ok. 1.500mb,
- wbicie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż oczepów stalowych, kleszczy, podłużnic, ściągów.
Termin realizacji: listopad 2010r. - kwiecień 2014r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap II - Modernizacja pompowni Stary Port

W ramach modernizacji pompowni Stary Port oraz systemu przerzutowego we Wrocławiu nasza firma wykonała:
- tymczasowe zabezpieczenie wykopów dla budynku pompowni oraz krat i piaskowników z grodzic stalowych GU16-400 młotami wysokiej częstotliwości drgań, kotwionych w systemie R51 firmy Gonar wraz z monitoringiem drgań oraz projektem zabezpieczenia,
- 3 horyzontalne przewierty sterowane o łącznej długości 813,4mb w tym: 2 x 278 mb przewiertu φ1250 mm z przeciąganiem rury
DN800, 1 x 257,4 mb przewiertu φ750 mm z przeciąganiem rurociągów 4x φ160 mm.

Popowodziowe awaryjne zabezpieczenie wyrwy na rzece Odrze w km 232+405 brzeg prawy - Stopień Janowice

Jesienią 2012 roku wykonaliśmy stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU16N w ramach awaryjnego zabezpieczenia wyrwy na Odrze w rejonie Stopnia Wodnego Janowice.

Więcej artykułów…