Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W w m. Nieporęt

W związku z przebudową mostu przez rzekę Czarną w miejscowości Nieporęt wykonaliśmy ściankę stałą z grodzic stalowych GU18N długości do 12 m.
Realizacja - sierpień 2014r

Przebudowa salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

Na budowie salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych na odcinku 250 mb. Okres realizacji: wrzesień 2011 - styczeń 2012

Przebudowa mostu nad rzeką Białą Przemszą w drodze powiatowej 4807S – w ciągu ul. Chwaliboskiej w Sławkowie

We wrześniu 2011 roku wykonaliśmy posadowienie pośrednie mostu nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie, za pomocą
jet-grouting średnicy 500 mm, zbrojonych IPE100.

Przebudowa mostu kolejowego nad Odrą w ramach linii kolejowej Wrocław - Poznań

W styczniu 2013 roku wbijaliśmy grodzice stalowe długości 12 m w ramach przebudowy Mostu Poznańskiego nad Odrą we Wrocławiu,
na tresie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

W ramach przebudowy Drogi Krajowej nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej wykonali zabezpieczenie wykopu ścianką stałą i tymczasową z grodzic stalowych na czas budowy kilkudziesięciu obiektów inż
Okres realizacji: 2010 - 2012

Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres robót obejmował następujące etapy:
palisada z pali CFA średnicy 800 mm w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Przemysłowej, gwoździe gruntowe dla wiaduktu nad ul. Piłsudskiego, wzmocnienie podłoża dla zabezpieczenia konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego w rejonie wiaduktu nad Al. Niepodległości
w zakresie pali jet-grouting średnicy 1300 mm, kotew gruntowych nośności  kN, belki żelbetowej, robót ziemnych.
Termin realizacji: kwiecień - sierpień 2014

Port Morski w Elblągu

Od listopada 2010 roku do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie Portu Morskiego w Elblągu w zakresie:
- ścianek z grodzic stalowych wbijanych dla umocnienia nabrzeża oraz mostu dolnego i górnego,
- kotew gruntowych,
- pali z rur stalowych fi 610x20 mm dla mostu górnego i dolnego.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

W ramach ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z robotami
towarzyszącymi. Nasz zakres obejmował:
- wbicie stałych ścianek szczelnych GU16-400 długości do 14m na odcinku ok. 1.500mb,
- wbicie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż oczepów stalowych, kleszczy, podłużnic, ściągów.
Termin realizacji: listopad 2010r. - kwiecień 2014r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap II - Modernizacja pompowni Stary Port

W ramach modernizacji pompowni Stary Port oraz systemu przerzutowego we Wrocławiu nasza firma wykonała:
- tymczasowe zabezpieczenie wykopów dla budynku pompowni oraz krat i piaskowników z grodzic stalowych GU16-400 młotami wysokiej częstotliwości drgań, kotwionych w systemie R51 firmy Gonar wraz z monitoringiem drgań oraz projektem zabezpieczenia,
- 3 horyzontalne przewierty sterowane o łącznej długości 813,4mb w tym: 2 x 278 mb przewiertu φ1250 mm z przeciąganiem rury
DN800, 1 x 257,4 mb przewiertu φ750 mm z przeciąganiem rurociągów 4x φ160 mm.

Popowodziowe awaryjne zabezpieczenie wyrwy na rzece Odrze w km 232+405 brzeg prawy - Stopień Janowice

Jesienią 2012 roku wykonaliśmy stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU16N w ramach awaryjnego zabezpieczenia wyrwy na Odrze w rejonie Stopnia Wodnego Janowice.

Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Soły wraz z rozbudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 – zabezpieczenie pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu

Dla zabezpieczenia pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 650 mm długości 10m, zbrojone dwuteownikiem IPE 330.

Obwodnica Pabianic w Rezerwowanym Korytarzu Drogi Krajowej nr 14 Bis

Nasza firma wykonała kolumny jet-grouting średnicy 600 mm pod obiektami mostowymi na budowie obwodnicy Pabianic.

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmował:
- wbicie grodzic stalowych Larsen 703 10/10 z łącznikiem Omega 17 jako umocnienie lewego brzegu Kanału Płonie, grodzice
długości 19,8m - 1.050 mb,
- montaż kotew gruntowych w systemie DYWIDAG DYWI DRILL T76-1200 długości 26mb - 623 szt.,
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 500 mm zbrojona kształtownikami IPE300 - 14mb.

Naprawa wału na rzece Dunajec

Dla naprawy wału na rzece Dunajec wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych. Nasz zakres obejmował:
- wbicie grodzic stalowych GU16N długości m - 240 mb,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości 9m i 12m - ok. 200mb.
Realizacja - wrzesień/październik 2014r.

Więcej artykułów…